Studienamiddag Burenhinder 19 mei 2020

1

Studienamiddag Burenhinder 19 mei 2020

Mr. Bart Van Baeveghem zal tijdens deze studienamiddag de impact van het nieuw goederenrecht bij burenhinder behandelen en daarnaast zal hij tevens een aantal praktische cases toelichten.

Het Vlaams Woninghuurdecreet - Door Bart Van Baeveghem

- Bart Van Baeveghem


Het Vlaams Woninghuurdecreet is in werking getreden op 1 januari 2019. Alle woninghuurovereenkomsten m.b.t. een pand dat gelegen is in het Vlaams Gewest en die worden afgesloten na 1 januari 2019 vallen onder deze nieuwe wetgeving.

Er zijn een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd.


Webinar burenhinder 27 april 2018

1

Op 27 april 2018 gaf Bart Van Baeveghem in samenwerking met uitgeverij Wolters Kluwer een webinar over de diverse aspecten van het thema “burenhinder”.

Er waren 39 deelnemers die live de uitzending van het seminarie volgden.

Ook uit de vragen van de deelnemers bleek dat burenhinder bijzonder actueel is met bijzondere facetten en implicaties op tal van juridische domeinen.

U treft hierbij een samenvatting van het seminarie.


Ontbijtsessie 25 januari 2018

1

Ontbijtsessie 25 januari 2018

Incasso van uw openstaande schuldvorderingen: IOS-update vs. gerechtelijke procedure.

Overdracht familiale ondernemingen in Vlaanderen

- Tom Mespreuve

In het Vlaamse Gewest geldt er sinds 1 januari 2012 een nieuwe gunstregeling voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling van deze nieuwe regeling is om ondernemers actief aan te zetten om tijdens hun leven reeds na te denken over hun opvolging. Om dit te stimuleren bestaat er een vrijstelling van schenkbelasting voor het schenken van deze familiale ondernemingen en vennootschappen. Als een ondernemer overlijdt voor hij kan schenken, dan bestaat er een verlaagd tarief in erfbelasting.

Schenken met een gerust gemoed, het kan!

- Tom Mespreuve

In het kader van vermogensplanning is de ‘schenking’ een bijzonder bruikbaar en flexibel instrument. Weliswaar lijkt de modale burger er toch enige bezorgdheid op na te houden om, zonder meer, een deel van zijn vermogen weg te schenken.

Ongewettigd afwezig

- Liesje Wermoes

Ongewettigd afwezig: is een ontslag om dringende reden mogelijk?

Bescherming van de meerderjarige persoon en diens vermogen

- Tom Mespreuve

De nieuwe wet van 17 maart 2013 betreffende ‘de hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid’ uniformeert en vervangt de vroegere 4 beschermingsstatuten (te weten: het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid, de gerechtelijke onbekwaamverklaring en de bijstand van een gerechtelijk raadsman) tot 1 nieuw statuut: ‘het bewind’. Het zwaartepunt van het nieuwe statuut ligt thans niet meer louter op de bescherming van het vermogen van de beschermde persoon, doch eveneens op de bescherming van de persoon zelf. De wet treedt in werking op 1 juni 2014, onder voorbehoud van de overgangsbepalingen.

Invordering van facturen

- Bart Van Baeveghem

In tegenstelling tot een aanmaning van een incassobureau, kan de ingebrekestelling door een advocaat de verjaring stuiten.

Nieuwe regels voor online verkopen

- Tom Mespreuve

Door de nieuwe regels worden consumenten binnen de EU beter beschermd met betrekking tot de koop op afstand (e-commerce, maar ook via telefoon of postorder) en aankopen buiten de verkoopruimte, zoals bijvoorbeeld op straat of aan de deur.

Rookmelders verplicht

- Bart Van Baeveghem

In deze bijdrage wordt kort overlopen in welke omstandigheden rookmelders verplicht zijn in nieuwbouwwoningen, huurwoningen en studentenkamers.

Sneller schadevergoeding bij vluchtvertraging

- Bart Van Baeveghem

Wie meer dan drie uur te laat (na de geplande aankomsttijd) op zijn bestemming wordt afgeleverd, of wordt geconfronteerd met een geannuleerde of overboekte vlucht, kan recht hebben op compensatie.

Het belang van rechtsbijstand als verzekering

- Vincent Van Houtte

Op 2 oktober 2014 gaf ik een korte uiteenzetting over het belang van een goede rechtsbijstandsverzekering aan het personeel en klanten van Fintro Dendermonde. In deze bijdrage worden kort de belangrijkste aandachtspunten herhaald.

Informatieverplichting bij verkoop van vastgoed

- Bart Van Baeveghem

Een relatief nieuwe en dus nog onbekende informatieverplichting bij de verkoop van vastgoed is de verplichting van artikel 17bis Decreet Integraal Waterbeheer. Wie voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend goed verkoopt, overdraagt of inbrengt in een vennootschap, moet vermelden of het goed al dan niet volledig is gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

De regionalisering van de huurwetgeving

- Isabelle Suy

De bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming heeft op drie vlakken een bevoegdheidsoverdracht van het federale naar het regionale niveau doorgevoerd, namelijk de huurwetgeving, de directe belastingen inzake hypothecair krediet (woonstbonus) en sociaal-economische vergunningen voor grote handelsvestigingen.
In deze bijdrage gaan we enkel in op de wijzigingen in de huurwetgeving.

Terbeschikkingstelling van werknemers

- Liesje Wermoes

Met de programmawet van 27 december 2012, in werking getreden op 10 januari 2013, heeft de wetgever het bestaande verbod op terbeschikkingstelling van werknemers aan andere gebruikers opnieuw strenger gemaakt. Het minste wat kan gezegd worden is dat deze wet aldus vergaande gevolgen heeft voor alle aannemingsovereenkomsten waarbij aan werknemers van de aannemer eender welke instructie wordt gegeven door de opdrachtgever.