Nieuwe regels voor aanmaning van wanbetalers

Welke kosten kunt u aanrekenen indien uw klant niet betaalt?

Als uw klant niet betaalt dan zal u hem eerst moeten aanschrijven met de vraag om te betalen. Dit brengt extra kosten met zich mee. In uw algemene voorwaarden kan u opnemen dat hiervoor extra kosten zullen worden aangerekend. Dit is evenwel aan regels gebonden. Wij zetten ze hieronder op een rijtje.

Er mogen geen kosten worden aangerekend aan de consument voor de eerste herinnering bij niet-betaling

Als uw klant niet op tijd betaalt dan zal u hem eerst moeten aanschrijven met de vraag om te betalen.

Deze eerste herinnering dient minstens volgende gegevens te bevatten:

  • Het verschuldigde bedrag en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen;
  • De naam en het ondernemingsnummer van uw onderneming;
  • Een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan;
  • De datum waarop deze schuld had moeten worden betaald;
  • De termijn van tenminste 14 dagen rekening houdend met de aanvangstermijn (zie regel 2), waarbinnen de schuld moet worden terugbetaald vooraleer enige kost, intresten of vergoedingen worden aangerekend.

Voor het versturen van deze brief of mail mogen geen kosten worden aangerekend.

Er moet een termijn van 14 dagen worden gerespecteerd

Alvorens u een vergoeding zou kunnen vragen voor kosten wegens laattijdige betaling dient er een termijn te worden gerespecteerd van 14 dagen.

Als u de eerste herinnering per post verstuurt, dan vangt deze termijn van 14 dagen aan vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument.

Als u de eerste herinnering verstuurt per mail, dan vangt de termijn van 14 dagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument.

De bedragen wegens niet betaling zijn beperkt

De bedragen die mogen worden aangerekend na verzending van de eerste herinnering en de wachttermijn van 14 dagen zijn door de wet beperkt.

Enerzijds kunnen er intresten worden aangerekend. Deze mogen evenwel niet meer bedragen dan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten.

Anderzijds kan u een forfaitaire vergoeding vorderen in functie van het verschuldigde bedrag.

Deze bedragen dekken enerzijds de verwijlintresten van de schuld en anderzijds alle kosten voor de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld. Elk schadebeding dat andere bedragen bevat is verboden.

Het schadebeding moet opgenomen zijn in uw algemene voorwaarden

Opdat u recht zou hebben op de voormelde bedragen, dient u in uw algemene voorwaarden een schadebeding op te nemen waarin uitdrukkelijk staat dat u gerechtigd bent op intresten en/of een forfaitair bedrag.

Belangrijk is dat u de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst bezorgt aan uw klant. Het volstaat niet dat de algemene voorwaarden pas worden meegedeeld bij het versturen van uw factuur.

Hulp of advies nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invorderen van facturen of wilt u uw algemene voorwaarden aanpassen, neem dan gerust contact op met ons kantoor.