De wettelijke bepalingen over eigendom, erfpacht en
opstal werden met ingang van 1 september 2021 met de
invoering van het nieuw goederenrecht grondig hervormd.
Landmeters-experten komen in kader van hun opdrachten
vaak met deze figuren in aanraking. Tijdens deze opleiding
in 2 delen leert men dit praktisch optimaal toe te passen.

Theoretisch gedeelte:
– In dit eerste gedeelte wordt stilgestaan bij de
belangrijkste wijzigingen rond erfpacht en opstal in
het nieuwe goederenrecht. Ook andere nieuwe
bepalingen over afpaling en erfdienstbaarheden die
voor de landmeter relevant zijn, komen aan bod. U
zal merken dat er heel wat is veranderd, maar dat
we nog lange tijd zullen worden geconfronteerd
met de gevolgen van de oude wetgeving.

Praktisch gedeelte: (aan de hand van een aantal uitgewerkte voorbeelden)
– Type plannen in functie van het vestigen van
erfpacht, recht van opstal (volumeperceel),
erfdienstbaarheid en vruchtgebruik, al dan niet
binnen een mede-eigendom.
– Verschillen qua opmaak plannen en eventuele
meerwerk (-kost) naar aanleiding van het gekozen
zakelijk recht

Programma
15.30 u. Onthaal van de deelnemers
16.00 u. Deel 1
17.15 u. Pauze
17.45 u. Deel 2
19.00 u. Einde

Docenten
Bart van Baeveghem, Advocaat Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem
Sven Verheugen, Landmeter-Expert Vennoot bij Teccon

Zie onderstaande link voor meer informatie m.b.t. locatie, inschrijving,.. :
https://synergylaw.be/wp-content/uploads/2023/03/Folder-Erfpacht-en-opstal-op-maat-van-de-landmeter-1.pdf

De compensatieplicht voor overmatige burenhinder vindt zijn oorsprong in de belangrijke cassatierechtspraak van 1960. Enkele decennia en talloze vonnissen en arresten later heeft de evenwichtsleer zich ontwikkeld tot een bijzonder en belangwekkend leerstuk op de grens van het aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht.

Met de wet van 4 februari 2020 heeft de wetgever deze evenwichtsleer wettelijk verankerd in Boek 3 Goederen in de artikelen 3.101 en 3.102 BW. Is deze regeling slechts een copy-paste van de prinicpes die reeds bestonden in toepassing van artikel 544 oud BW? Of slaat de burenhinderleer met de wettelijke formalisering nieuwe wegen in? Hoog tijd voor een actueel overzicht en een boeiend debat.

Want het belang van de burenhinderleer is erg groot. De juridische implicaties en de sociaal-economische impact van het leerstuk overstijgen in ruime mate de traditionele burenrelaties.

Wie vreest voor de financiële gevolgen van de burenhinderleer kan zich daartegen indekken door zijn foutloze aansprakelijkheid te verzekeren.

Het is maar de vraag of de verzekeringswaarborgen waarop we vandaag nog kunnen terugvallen hun toepassing zullen behouden binnen die nieuwe compensatieregeling zoals voorzien in de artikelen 3.101 en 3.102.?

Dit webinar beoogt een beter inzicht te geven in die nieuwe burenhinderleer. Met veel aandacht voor de praktijk en voor concrete vragen uit het publiek zullen de diverse aspecten en praktische gevolgen van de nieuwe evenwichtsleer aan bod komen.

Voor inschrijving en meer informatie: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/11308/webinar-bespiegelingen-over-burenhinder-in-het-nieuwe-goederenrecht

Al jaren voeren sommige eigenaars van tweede verblijven een strijd met sommige kustgemeenten omdat zij menen dat de belasting op tweede verblijven hen discrimineert. Hoewel de Gemeente Koksijde in eerste aanleg nog gelijk kreeg, oordeelde het Gentse Hof van Beroep op 13 oktober 2020 dat het huidige belastingreglement van de Gemeente Koksijde wel degelijk strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.  Het reglement kan dus niet worden toegepast.  Dat betekent echter niet dat iedereen die de belasting betaalde, ook zomaar zijn geld terugkrijgt. Enkel wie tijdig bezwaar aantekent, kan ontsnappen aan de belasting.  Wie door de Gemeente de belasting aangerekend krijgt, heeft er dus alle belang bij om een goed gemotiveerd bezwaar en/of beroep aan te tekenen.

Het discriminatoir karakter van de tweedeverblijfsbelasting situeert zich in het bijzonder bij gemeenten die aan hun eigen inwoners een zeer goedgunstig fiscaal statuut aanbieden door geen opcentiemen te heffen op de personenbelasting. Het gaat daarbij om de gemeenten Koksijde en Knokke-Heist, die ieder 0% gemeentebelasting aanrekenen op de personenbelasting van hun inwoners maar wel hun uitgaven aan hun tweede verblijvers proberen door te rekenen.  

Mr. Bart Van Baeveghem zal tijdens deze studienamiddag de impact van het nieuw goederenrecht bij burenhinder behandelen en daarnaast zal hij tevens een aantal praktische cases toelichten.

Topics die tijdens dit webinar aan bod komen: