De regionalisering van de huurwetgeving

- Isabelle Suy

De bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming heeft op drie vlakken een bevoegdheidsoverdracht van het federale naar het regionale niveau doorgevoerd, namelijk de huurwetgeving, de directe belastingen inzake hypothecair krediet (woonstbonus) en sociaal-economische vergunningen voor grote handelsvestigingen. In deze bijdrage gaan we enkel in op de wijzigingen in de huurwetgeving.

Huur van woningen, handelshuur, pacht en veepacht worden gewestmaterie. De nieuwe Vlaamse huurwetgeving zal in principe tot stand komen tegen 30 juni 2015. Ze zal in ieder geval gelden voor de nieuwe huurovereenkomsten, dat wil zeggen de huurovereenkomsten die gesloten worden na de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse wetgeving.
De voornaamste doelstellingen behelzen de verbetering van de kwaliteit van de huurwoningen en het op peil houden van het aantal verhuurders.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren, worden een aantal nuttige maatregelen voorzien. Zo zal er een duidelijke lijst opgesteld worden waarbij voor elke herstelling aan het verhuurde goed duidelijk zal worden aangegeven wie (de verhuurder of de huurder) daarvoor moet instaan. Tevens zullen de verhuurders aanspraak kunnen maken op een verhoging van de huurprijs indien zij een duurzame investering laten uitvoeren in het gehuurde goed, zoals bijvoorbeeld een verbouwing met energiebesparende maatregelen.