Ongewettigd afwezig

- Liesje Wermoes

Een werknemer komt niet opdagen op het werk. Kan u als werkgever in dat geval zonder enig risico beroep doen op het ontslag om dringende reden?

Eerst en vooral kan dit enkel wanneer de afwezigheid niet werd verantwoord. Dit is dus niet het geval indien er een medisch attest bestaat, een verantwoording wegens sollicitatieverlof, er een staking is… .

Ook wanneer er geen verantwoording is, dient de werkgever nog voorzichtig te zijn in geval van kortstondige afwezigheid.

Een korte afwezigheid van enkele uren of één of meerdere dagen wordt immers vaak niet onmiddellijk als dringende reden erkend, behoudens in geval van andere begeleidende omstandigheden die evenwel steeds in concreto moeten worden afgewogen (bv. het repetitief karakter van de afwezigheid en het bestaan van verschillende waarschuwingen, het feit dat er een zeer grote invloed is op de organisatie van het werk of dat het een extreem drukke periode betreft… ).

Een korte afwezigheid die niet werd verantwoord maar die gecombineerd gaat met een vlekkeloos beroepsverleden, zal dan weer eerder niet als dringende reden aanzien worden.

Indien de werkgever in dergelijk geval aldus elk risico wenst uit te sluiten, dan kan deze de betrokken werknemer best voorafgaandelijk aangetekend in gebreke stellen. In deze brief zal de werkgever de werknemer meedelen dat een verlenging van de niet verantwoorde afwezigheid zonder enige verantwoording zal leiden tot een ontslag om dringende reden.

Bij gebrek aan enige reactie, kan dan worden overgaan tot een ontslag om dringende reden, uiteraard met respect voor de wettelijke formele termijnen en vereisten. Daarbij kan worden opgemerkt dat de aanvang van de termijn van 3 dagen voor het geven van het ontslag om dringende reden niet steeds automatisch zal starten bij de eerste dag afwezigheid.

Deze tekst kan de wet of rechtspraak niet vervangen. Het betreft een samenvatting die niet alle nuances of uitzonderingen bevat. In geval van vragen of nood aan advies, kan u ons steeds contacteren.